Εφαρμοστική εγκύκλιος του ν4015/2011

Θέμα Εφαρμογή του ν4015/2011

Στις 21-9-2011 τέθηκε σε ισχύ ο ν4015 ΦΕΚ Α 210 2192011 laquoΘεσμικό πλαίσιο
για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την
επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου – Οργάνωση της εποπτείας του Κράτουςraquo

Η διαβάθμιση των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων ΑΣΟ που προέβλεπε
ο ν2810/2000 παύει να ισχύει και καθιερώνεται μόνο ο πρωτοβάθμιος Αγροτικός
συνεταιρισμός ΑΣ Ειδικότερα οι δευτεροβάθμιες ΑΣΟ, δηλαδή οι Ενώσεις
Αγροτικών Συνεταιρισμών ΕΑΣ, οι Κοινοπραξίες Αγροτικών Συνεταιριστικών
Οργανώσεων ΚΑΣΟ, οι τριτοβάθμιες ΑΣΟ δηλαδή οι Κεντρικές Συνεταιριστικές
Ενώσεις ΚΕΣΕ, καθώς επίσης και οι Συνεταιριστικές Εταιρείες ΣΕ ανώνυμες και
ΕΠΕ μετατρέπονται σε μορφές των νέων Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων, όπως
συγκεκριμενοποιείται παρακάτω

Οι διατάξεις του ν4015/2011 που πρέπει να επισημανθούν για κοινή στάση όλων των
σχετικών υπηρεσιών και παραγόντων του συνεταιριστικού κινήματος καθώς και οι
αναγκαίες μετατροπές για την εφαρμογή του ανωτέρω νόμου, είναι οι ακόλουθες

1 Μετατροπή ΕΑΣ, ΚΑΣΟ, ΚΕΣΕ και ΣΕ
Για τη μετατροπή των ΕΑΣ, ΚΑΣΟ, ΚΕΣΕ και ΣΕ, ο ν4015/2011 προβλέπει τα εξής
Οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του ν4015/2011 ΕΑΣ, πρέπει να
μετατραπούν σε ΑΣ ή Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις ΑΕΣ
Οι ΚΑΣΟ και ΚΕΣΕ των άρθρων 30 και 29 αντιστοίχως του ν2810/2000
μετατρέπονται σε κλαδικούς ΑΣ ή σε ΑΕΣ
Οι ΕΑΣ και ΚΑΣΟ που είναι αναγνωρισμένες ως Ομάδες Παραγωγών ΟΠ
μετατρέπονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν4015/2011 Το νέο νομικό πρόσωπο
που θα προκύψει εκ της προσαρμογής, διατηρεί το ΑΦΜ του αναγνωρισμένου ως ΟΠ
νομικού προσώπου ΕΑΣ ή ΚΑΣΟ και είναι καθολικός διάδοχος αυτού σε όλα τα
δικαιώματα και υποχρεώσεις του, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρησιακών
προγραμμάτων της ΟΠ και των λοιπών απαιτήσεων που απορρέουν από την
αναγνώριση ως ΟΠ
Οι ΣΕ, ανώνυμες και ΕΠΕ, του άρθρου 32 του ν2810/2000, μετατρέπονται σε ΑΕΣ,
εφόσον στη μετοχική τους σύνθεση μετέχουν κατά πλειοψηφία ΑΣ του ν4015/2011

2 Συγκρότηση ΑΕΣ
Οι ΑΕΣ, όπως ορίζονται στο άρθρο 1, περίπτ ε του ν4015/2011, έχουν τη νομική
μορφή της ανώνυμης εταιρίας Μέλη μέτοχοι τους είναι ΑΣ κατά πλειοψηφία
Σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ 1, του ν4015/2011 οι ΑΣ και οι ΟΠ δύνανται να
συγκροτούν ΑΕΣ Επίσης, ΑΕΣ μπορούν να συγκροτούν και ΑΕΣ μεταξύ τους ή ΑΕΣ
με ΑΣ ή/και ΟΠ

3 Παράταση θητείας ΔΣ- Αρχαιρεσίες- Παρουσία δικαστικού λειτουργού
Η μετατροπή των ΕΑΣ συντελείται με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μελών
της Για τους σκοπούς της άνω μετατροπής, παρατείνεται αναλόγως δηλαδή για όσον
χρόνο απαιτεί η διαδικασία της συγχώνευσης ndash μετατροπής η θητεία των
υφισταμένων διοικήσεων των ΕΑΣ έως την εκλογή των νέων οργάνων του
προκύπτοντος από τη συγχώνευση και μετατροπή ΑΣ ή ΑΕΣ Για τους ίδιους
σκοπούς παρατείνεται η θητεία και των αντιπροσώπων, οι οποίοι συγκροτούν την
γενική συνέλευση της ΕΑΣ Η παράταση αυτή σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ 6 εδάφ
γ και άρθρο 18 παρ 9 λήγει την 30η Ιουνίου 2012
Η προθεσμία αυτή, μπορεί μετά από πρόταση της Εποπτικής Αρχής άρθρο 2 παρ 3
να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μόνο
μία φορά και για χρονικό διάστημα μέχρι έξι 6 μήνες άρθρο 18 παρ 10
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις ΚΑΣΟ, ΚΕΣΕ και ΣΕ
Η έως την 30η Ιουνίου 2012 παράταση της θητείας των ΔΣ αφορά και τους ΑΣ οι
οποίοι θα προέλθουν από τη συγχώνευση και μετατροπή των ΕΑΣ καθώς και τους ΑΣ
οι οποίοι υφίστανται και λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου Όμως
δύνανται, μετά την έναρξη ισχύος του ν4015/2011 και εφόσον λήγει η θητεία των
μελών των ΔΣ τους και αποφασιστεί από τα αρμόδια καταστατικά τους όργανα, να
διενεργήσουν αρχαιρεσίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν 4015/2011, δηλαδή με
τον διορισμό – παρουσία δικαστικού λειτουργού που δεν προβλεπόταν με το
ν2810/2000 Με αυτό τον τρόπο, πληρούν το τέταρτο κριτήριο του άρθρου 4, παρ3
για την πρώτη εγγραφή στο Μητρώο
Για το διορισμό δικαστικού λειτουργού οι ΑΣ πρέπει να απευθυνθούν στα
Πρωτοδικεία της έδρας τους, και να ζητήσουν με έγγραφη αίτησή τους το διορισμό
του από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών
Στη Γενική Συνέλευση μετέχουν όλα τα μέλη που έχουν εκπληρώσει όλες τις
ληξιπρόθεσμες οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το συνεταιρισμό Σε περιπτώσεις
ΑΣ με μεγάλο αριθμό μελών μπορεί στο καταστατικό τους να προβλέπεται
αντιπροσωπευτική Γενική Συνέλευση, τα μέλη της οποίας εκλέγονται με άμεση
ψηφοφορία μεταξύ των μελών του ΑΣ άρθρο 16, παρ 7, περίπτ 1

4 Εγγραφή στο Μητρώο
Η πρώτη εγγραφή των ΑΣ και ΕΑΣ στο Μητρώο διενεργείται με αίτηση που
υποβάλλεται στον ιστότοπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
μέσα σε προθεσμία τριών 3 μηνών από τη δημοσίευση του ν4015/2011
Με την αίτηση πρώτης εγγραφής οι ΑΣ και ΕΑΣ υποχρεούνται να υποβάλουν τα
οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ 3 του ν4015/2011
α αντίγραφο του καταστατικού του και βεβαίωση εγγραφής στο αρμόδιο
Ειρηνοδικείο,
β ετήσιο κύκλο εργασιών κατά την τελευταία τριετία με βάση τις αντίστοιχες
οικονομικές εκθέσεις ή των ετών λειτουργίας του, αν ο ΑΣ και η ΕΑΣ έχουν ιδρυθεί
μέσα στην τελευταία τριετία,
γ αριθμό μελών,
δ πρακτικό των πρόσφατων αρχαιρεσιών για την ανάδειξη διοίκησης, επικυρωμένο
από αρμόδιο δικαστικό λειτουργό
Εφόσον οι υφιστάμενοι κατά την έναρξη ισχύος του ν 4015/2011 ΑΣ και ΕΑΣ, δεν
υποβάλλουν αίτηση πρώτης εγγραφής, τίθενται σε καθεστώς εκκαθάρισης, σύμφωνα
με την παρ 5 του άρθρου 4 του ν 4015/2011, εκτός εάν το αργότερο έως την 31η
Μαρτίου 2012 αποφασίσουν τη συγχώνευσή τους με άλλο ενεργό ΑΣ ή τη
συγχώνευση τους σε ΑΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν 4015/2011
Πρότυπο της αίτησης εγγραφής στο Μητρώο και οδηγίες για τη συμπλήρωσή της θα
αναρτηθούν σύντομα στον ιστότοπο του ΥΠΑΑΤ, έπειτα και από τη δημοσίευση
σχετικής Υπουργικής Απόφασης για τη μορφή, περιεχόμενο και τήρηση του
Μητρώου Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων

5 Εκλογικές διαδικασίες ΠΑΣΕΓΕΣ
Με το άρθρο 7, παρ 1 και 7 του ν4015/2011, ορίστηκαν τα εξής
Η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών ΠΑΣΕΓΕΣ
αποτελεί την εθνική συντονιστική οργάνωση των ΣΑΟ και δεν έχει εμπορική
ιδιότητα Μέλη της ΠΑΣΕΓΕΣ είναι μόνο οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί
Η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΣΕΓΕΣ εκλέγεται από
Πανελλήνιο Συνέδριο Αντιπροσώπων, το οποίο συνέρχεται για τον σκοπό αυτό το
αργότερο κάθε τέσσερα 4 έτη Η εκλογή των Αντιπροσώπων γίνεται από τους ΑΣ
με καθολική ψηφοφορία των μελών τους Το μέτρο για την εκλογή των
Αντιπροσώπων ορίζεται στους πεντακόσιους 500 εγγεγραμμένους και οικονομικά
εντάξει ψηφοφόρους για κάθε αντιπρόσωπο Αν σε έναν ή περισσότερους ΑΣ τα μέλη
είναι λιγότερα από 500, η ΠΑΣΕΓΕΣ ορίζει τους ΑΣ που θα συμπληρώσουν το
συγκεκριμένο αριθμό και ρυθμίζει τα της εκλογής Οι εκλογικοί κατάλογοι
καταρτίζονται με ευθύνη της ΠΑΣΕΓΕΣ και οριστικοποιούνται το αργότερο ένα 1
μήνα πριν από τη διενέργεια της ψηφοφορίας για την εκλογή των Αντιπροσώπων
Με την διάταξη του άρθρου 18 παρ 9, ορίστηκε ότι μέχρι την 30η Ιουνίου 2012, οι
ΑΣ και η ΠΑΣΕΓΕΣ, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εκλογής των
οργάνων τους Συνεπώς, για τη διευκόλυνση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας των
εκλογών των ΑΣ εντός των νομίμων προθεσμιών, προτείνεται οι ΑΣ να έχουν
πραγματοποιήσει μέχρι το τέλος Μαΐου 2012 την εκλογή των διοικητικών και
εποπτικών συμβουλίων τους
Φυσικά πρόσωπα που είναι ταυτόχρονα μέλη σε περισσότερους ΑΣ εγγράφονται
στους οικείους εκλογικούς καταλόγους με μία μόνο από τις ανωτέρω ιδιότητες και
μπορεί να έχουν μόνο μία ψήφο Για την εκλογή των Αντιπροσώπων στο πανελλήνιο
συνέδριο της ΠΑΣΕΓΕΣ, προεδρεύει της αντίστοιχης εφορευτικής επιτροπής
δικαστικός λειτουργός, ο οποίος διορίζεται από τον κατά τόπον αρμόδιο Πρόεδρο
Πρωτοδικών

6 Γενικές επισημάνσεις
Εφιστάται η προσοχή στις συνεταιριστικές οργανώσεις με συνεταιριστικό κεφάλαιο
τους κατώτερο των τριάντα χιλιάδων ευρώ 30000, ότι πρέπει να το συμπληρώσουν
μέχρι την 31η Μαρτίου 2012 άρθρο 18 παρ1
Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ 4 απαγορεύεται η εκποίηση κάθε ακινήτου των
ΕΑΣ που αποφασίζουν την μετατροπή τους, έως και την ολοκλήρωση της
διαδικασίας μετατροπής τους
Σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ 3, περιπτ γγ, για τις ΕΑΣ που θα τεθούν υπό
εκκαθάριση δεν ισχύει η απαγόρευση εκποίησης κάθε ακινήτου τους που προβλέπει η
παρ 4 του ίδιου άρθρου Οι χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για ανάγκες της
αγροτικής παραγωγής εγκαταστάσεις της ΕΑΣ που ζητά την υπαγωγή της σε
καθεστώς εκκαθάρισης μισθώνονται κατά προτεραιότητα και για χρονικό διάστημα
έως και δέκα έτη από ΣΑΟ, οι οποίες αναπτύσσουν όμοια ή ανάλογη παραγωγική
δραστηριότητα στην εδαφική επικράτεια της ΕΑΣ

Ο Γεν Γραμματέας
Γ Κανελλόπουλος

Πηγή wwwhellasnowgr