Κυριακή, 16 Ιουνίου, 2024

Κορυφαία εκδήλωση: “Aνοιχτός Διάλογος για το Ελληνικό Ελαιόλαδο”, στις 19 Ιουνίου

“Καράβι χωρίς πυξίδα” ο ελαικομικός τομέας στην Ελλάδα, κινείται στο πέλαγος σειράς διαρθρωτικών και άλλων προβλημάτων. Ένας τομέας εθνικού ενδιαφέροντος, ο οποίος απασχολεί 500.000 οικογένειες, συνεισφέρει 1 δισ. ευρώ ετησίως στο ΑΕΠ της χώρας, ενώ αποτελεί βασική πηγή εισοδήματος και απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας σε πολλές περιοχές της χώρας.

Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση µε συνέπεια και συνέχεια µιας εθνικής στρατηγικής καθίσταται επιβεβληµένη, προκειµένου να προσαρµοσθεί οργανωτικά και λειτουργικά ο τοµέας του ελαιολάδου στις απαιτήσεις και τον σκληρό ανταγωνισµό που συνεπάγεται η παγκοσµιοποιηµένη οικονοµική δραστηριότητα και να διασφαλιστεί η προοπτική και το µέλλον όλων όσοι ασχολούνται µε το προϊόν και κυρίως των εκατοντάδων χιλιάδων ελλήνων ελαιοπαραγωγών.

Στην κορυφαία εκδήλωση, με θέμα:  Aνοιχτός Διάλογος για  το Ελληνικό Ελαιόλαδο”, την οποία διοργανώνει η Εθνική Διεπαγγελματική  Οργάνωση Ελαιολάδου – ΕΔΟΕ,  την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019, ώρες 9.00π.μ. έως 7.30μ.μ., στο Αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα, καλούνται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι από το σύνολο του ελαιοκομικού τομέα και να καταθέσουν τις προτάσεις τους, προκειμένου να συνδιαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο για την ελαιοκομία και το ελαιόλαδο.

Στην εν λόγω εκδήλωση θα συμμετάσχουν, μέσα από ανοιχτή πρόσκληση: ελαιοπαραγωγοί, ελαιοτριβείς, πυρηνελαιουργοί, τυποποιητές ελαιολάδου, έμποροι, εξαγωγείς, στελέχη των συναρμόδιων υπουργείων, οργανισμών, δημόσιων υπηρεσιών & φορέων, εκπρόσωποι συνεταιριστικών και ιδιωτικών φορέων, σωματείων και οργανώσεων του τομέα, επιστήμονες, εστιάτορες, καταναλωτές και δημοσιογράφοι. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, ενώ παράλληλα η εκδήλωση θα μεταδίδεται μέσω live streaming, προκειμένου να την παρακολουθήσουν οι εμπλεκόμενοι στον τομέα σε όλη την Ελλάδα.

Η θεματολογία της εκδήλωσης καλύπτει όλους τους επί μέρους κλάδους του τομέα και όλες τις παραγωγικές και εμπορικές δραστηριότητές του, και ειδικότερα:

 1. Ελαιοκαλλιέργεια – πρωτογενής παραγωγή
 2. Ελαιοτριβείο- τυποποίηση
 3. Διακίνηση & εμπορία χύμα ελαιολάδου
 4. Ιχνηλασιμότητα, ποιότητα & έλεγχοι
 5. Εξαγωγές, Προβολή & Προώθηση
 6. Έρευνα, τεχνολογία, εκπαίδευση

Η εθνική στρατηγική για το ελληνικό ελαιόλαδο θα περιλαµβάνει τον σχεδιασµό και την υλοποίηση µέτρων και ενεργειών που θα στοχεύουν:

 • Στην αντιµετώπιση των προβληµάτων και των αδυναµιών διαρθρωτικού κυρίως χαρακτήρα που εµφανίζει ο ελαιοκοµικός τοµέα της χώρας,
 • Στην βελτίωση, την προστασία και την ανάδειξη της ποιότητας του προϊόντος και την αξιοποίηση της ως συγκριτικού πλεονεκτήµατος απέναντι στους ανταγωνιστές µας,
 • Στην ύπαρξη διαφάνειας και νοµιµότητας στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς στο επίπεδο του τελικού καταναλωτή, συµπεριλαµβανοµένων και των χώρων µαζικής εστίασης,
 • Στην διεύρυνση της παρουσίας και της ζήτησης του επώνυµου ελληνικού τυποποιηµένου ελαιολάδου στις αγορές του εξωτερικού,

Ειδικότερα θα συζητηθούν, μεταξύ άλλων, θέματα όπως:

 1. Θεσµοθέτηση µέτρων φορολογικού και εισοδηµατικού χαρακτήρα και γενικότερα κινήτρων µε στόχο τη δηµιουργία βιώσιµων επιχειρηµατικών σχηµάτων σε όλα τα επίπεδα των επί µέρους κλάδων του ελαιολάδου.
 2. Συστηµατική ενηµέρωση και πληροφόρηση για ορθές πρακτικές και υφιστάµενες ρυθµίσεις για την προστασία και τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.
 3. Θεσµοθέτηση ενός αποτελεσµατικού και ταυτόχρονα ευέλικτου θεσµικού πλαισίου για τη δακοκτονία, προσαρµοσµένου στις ιδιαιτερότητες της κάθε ελαιοπαραγωγικής περιοχής της χώρας.
 4. Λήψη µέτρων προστασίας και αξιοποίησης των υδάτινων πόρων στις ελαιοπαραγωγικές περιοχές της χώρας µε παρεµβάσεις επενδυτικού χαρακτήρα σε έργα υποδοµών (φράγµατα, αρδευτικά δίκτυα και συστήµατα, κλπ).
 1. Επιστηµονικές έρευνες και µελέτες για τα διαθρεπτικά, φυσικοχηµικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του ελληνικού ελαιολάδου σε διαχρονική βάση, ανά ποικιλία ελαιοδέντρων και ελαιοκοµική περιοχή της χώρας, για την χάραξη εθνικών θέσεων για το προϊόν και τη λήψη µέτρων βελτίωσης αδυναµιών εξωγενούς χαρακτήρα.
 1. Δηµιουργία σταθερού θεσµικού πλαισίου ίδρυσης (χωροταξικά), οργάνωσης και λειτουργίας επιχειρήσεων στον ελαιοκοµικό τοµέα (ελαιοτριβεία, τυποποιητήρια, πυρηνελαιουργεία, ραφινερίες, κλπ), που θα λαµβάνει υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος.
 1. Διενέργεια αποτελεσµατικών ελέγχων για τη διασφάλιση νοµιµότητας και διαφάνειας στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς στο επίπεδο του τελικού καταναλωτή, συµπεριλαµβανοµένων και των χώρων µαζικής εστίασης, για την προστασία των επιχειρήσεων που λειτουργούν νόµιµα, των συµφερόντων του καταναλωτικού κοινού και του Δηµοσίου (φορολογικά έσοδα).
 1. Επαναξιολόγηση των αναγνωρισµένων Προστατευόµενων Ονοµασιών (ΠΟΠ και ΠΓΕ) για τα ελληνικά ελαιόλαδα, λαµβάνοντας υπόψη και το ισχύον ενωσιακό θεσµικό πλαίσιο, µε στόχο ενδεχόµενες παρεµβάσεις που θα µπορούσαν να αναβαθµίσουν και να δώσουν ουσιαστικό περιεχόµενο από οικονοµική άποψη στον εν λόγω θεσµό.
 1. Στήριξη και ενίσχυση της παραγωγής βιολογικών ελαιολάδων, λαµβάνοντας υπόψη ότι η ζήτησή τους βαίνει συνεχώς αυξανόµενη στις µεγάλες αγορές του εξωτερικού, εντός και εκτός ΕΕ.
 1. Υλοποίηση προωθητικών ενεργειών µε στόχο τη διεύρυνση της γνωριµίας και την ανάδειξη της ποιότητας του ελληνικού ελαιολάδου στο επίπεδο των διακινητών, των διαµορφωτών της κοινής γνώµης και του καταναλωτικού κοινού, στις µεγάλες αγορές του εξωτερικού, προκειµένου να αυξηθεί η παρουσία και η ζήτηση του προϊόντος σε τυποποιηµένη επώνυµη µορφή στην εν δυνάµει διεθνή αγορά που ξεπερνάει, πλέον, τους 700 χιλ. τον. ετησίως.

Όλοι όσοι δραστηριοποιούνται στον ελαιοκομικό τομέα, και μπορούν να συμβάλλουν στο διάλογο, προσκαλούνται να συμμετάσχουν στην εκδήλωση και να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους. Όσοι βρίσκονται στην περιφέρεια θα μπορούν να παρακολουθήσουν τον Διάλογο, σε ζωντανή μετάδοση μέσω live streaming. 

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα σε αυτόν τον σύνδεσμο: edoe_programma_fnl 

 

 

 

Σχετικά άρθρα

Ακολουθήστε μας

5,044ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,570ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
119ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
Ελιά & Ελαιόλαδο: Τεύχος 105

Πρόσφατα άρθρα

Επιλεγμένα