Βαριά πρόστιμα από Νίκα σε 5 πυρηνελαιουργεία

0

 

Ο περιφερειάρχης εμφανίζεται αποφασισμένος να βάλει τέλος στα προβλήματα που προκαλούσε τα προηγούμενα χρόνια η λειτουργία των πυρηνελαιουργείων. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι και η προηγούμενη περιφερειακή αρχή είχε επιβάλει πρόστιμα σε πυρηνελαιουργεία, αλλά δεν κατάφερε να σταματήσει ούτε την όχληση ούτε τις διαμαρτυρίες που προκαλούσε η λειτουργία τους. Ο χρόνος θα δείξει αν ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας θα επιβάλει την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων ή αν τελικώς το εξωτερικό κόστος της λειτουργίας των πυρηνελαιουργείων θα μεταβιβάζεται εσαεί στην κοινωνία της Μεσσηνίας.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τις αποφάσεις που αναρτήθηκαν στη “Διαύγεια”, επιβλήθηκαν τα εξής πρόστιμα:

«ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΑΒΕΕ»

Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους δύο χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (2.500 €), στην εταιρεία «ΜΕΣΗΝΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΑΒΕΕ» (ΑΦΜ: 094157666, Δ.Ο.Υ Καλαμάτας), ιδιοκτήτρια του πυρηνελαιουργείου που βρίσκεται Τ.Κ. Ασπροχώματος, του Δ. Καλαμάτας, Π.Ε. Μεσσηνίας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 30 του Ν. 1650/1986 (Α΄ 160), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 (Α΄ 91) και το Ν. 4014/2011 (Α΄ 209), διότι σύμφωνα με την σχετ. (17) εισήγηση διαπιστώθηκαν τα κάτωθι και το ποσό αναλύεται ως ακολούθως:

  1. Πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 €), για τις κάτωθι παραβάσεις:

α) Δεν λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή της έκλυσης δυσάρεστων οσμών(π.χ. δεν γίνεται χρήση συστήματος εξουδετέρωσης οσμών) κατά παράβαση του Π.Ο. Δ6 των ΠΠΔ (σχετ. (14)).

β) Αποθήκευση μικρής ποσότητας ελαιοπυρήνα 3ων φάσεων σε στεγασμένο τσιμεντοστρωμένο χώρο, που όπως προκύπτει από τα σχετικά παραστατικά ο χρόνος παραμονής της υπερέβαινε τις τελευταίες 5 ημέρες κατά την ημέρα της αυτοψίας, κατά παράβαση του όρου α6 των Π.Π.Δ. (σχετ.(14).).

Πρόστιμο ύψους πεντακοσίων ευρώ (500 €), για την κάτωθι παράβαση: Δεν μας υποδείχτηκε ούτε μας υποβλήθηκε εκ των υστέρων στα προσκομισθέντα στοιχεία (σχετ. (10)) πιστοποιητικό Πυρασφάλειας σε ισχύ. (όρος Α.4-ΠΠΔ).

«ΠΥΡΗΝΑΣ Α.Ε.»

Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 €), στην εταιρεία «ΠΥΡΗΝΑΣ Α.Ε.» (ΑΦΜ: 094120255, Δ.Ο.Υ Καλαμάτας), ιδιοκτήτρια του πυρηνελαιουργείου που βρίσκεται στη Τ.Κ. Σπερχογείας, του Δ. Καλαμάτας Π.Ε. Μεσσηνίας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 30 του Ν. 1650/1986 (Α΄ 160), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 (Α΄ 91) και το Ν. 4014/2011 (Α΄ 209), διότι σύμφωνα με την σχετ. (16) εισήγηση διαπιστώθηκαν τα κάτωθι και το ποσό αναλύεται ως ακολούθως:

  1. Πρόστιμο ύψους χιλίων και πεντακοσίων ευρώ (1.500 €), για την κάτωθι παράβαση: Παρατηρήθηκε να υπάρχει αποθηκευμένη ποσότητα πυρηνόξυλου όπως και αποτυπώνεται στην φωτογραφική τεκμηρίωση (φωτ. Νο1 και Νο2) που συνοδεύει την (σχετ. (15)), σε μη στεγασμένο τσιμεντοστρωμένο χώρο κατά παράβαση του Π.Ο. Δ6 της εγκεκριμένης ΑΕΠΟ(σχετ. (14)).
  2. Πρόστιμο ύψους πεντακοσίων ευρώ (500 €), για την κάτωθι παράβαση: Δεν υπήρχε ζώνη πρασίνου περιμετρικά σε όλο το γήπεδο αλλά μόνο μερικώς κατά παράβαση των Π.Ο. Δ5 και Δ26 της εγκεκριμένης ΑΕΠΟ.

«ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.»

Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000 €), στην εταιρεία «ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.», (ΑΦΜ: 099345457, Δ.Ο.Υ Καλαμάτας) ιδιοκτήτρια της δραστηριότητας «Ξηραντήριο ελαιοπυρήνα και λοιπών προϊόντων από βιομάζα, εκχυλιστηρίου ξηρών ελαιοπυρήνων (πυρηνελαιουργείου)», κατ’ εφαρμογή του άρθρου 30 του Ν. 1650/1986 (Α΄ 160), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 (Α΄ 91) και το Ν. 4014/2011 (Α΄ 209), διότι σύμφωνα με την σχετ. (17) εισήγηση διαπιστώθηκαν τα κάτωθι και το ποσό αναλύεται ως ακολούθως:

  1. Πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (2.500 €), για τις κάτωθι παραβάσεις:

α)Δεν μας υποδείχτηκε ούτε μας υποβλήθηκε εκ των υστέρων στα προσκομισθέντα στοιχεία (σχετ. (16)), η ετήσια έκθεση η οποία περιλαμβάνει επεξεργασμένα στοιχεία των μετρήσεων/αναλύσεων εκπομπών κλπ κατά παράβαση του Π.Ο. Δ.6.5 της εγκεκριμένης ΑΕΠΟ.

β) Υπήρχε σωρός ελαιοπυρήνα 3ων φάσεων σε τσιμεντοστρωμένο μη στεγασμένο χώρο, όπως αυτός φαίνεται στο συνημμένο φωτογραφικό υλικό (φωτ. Νο1 και Νο2) κατά παράβαση του Π.Ο. Α.4.3β της εγκεκριμένης ΑΕΠΟ(σχετ. (14)).

γ) Δεν έχει γίνει εγκατάσταση εφεδρικού συστήματος εξουδετέρωσης διάταξης οσμών κατά παράβαση του Π.Ο. Δ.3.4.5 της εγκεκριμένης ΑΕΠΟ(σχετ. (14)).

  1. Πρόστιμο ύψους πεντακοσίων ευρώ (500 €), για την κάτωθι παράβαση: Δεν μας υποδείχτηκε ούτε μας υποβλήθηκε εκ των υστέρων στα προσκομισθέντα στοιχεία (σχετ. (10)) έγκριση από την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. για την σύνδεση της επιχείρησης με το δίκτυο όμβριων της ΒΙ.ΠΕ. κατά παράβαση των Π.Ο. Α.4.6 και Δ.3.5.6 της εγκεκριμένης ΑΕΠΟ
  2. Πρόστιμο ύψους πεντακοσίων ευρώ (500 €), για την κάτωθι παράβαση: Δεν μας προσκομίσθηκαν στοιχεία για την υποβολή στην αδειοδοτούσα αρχή (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι.) στοιχεία με την επεξεργασθείσα ποσότητα νωπών ελαιοπυρήνων και την αντίστοιχη κατανάλωση αντιοσμοτικών ουσιών κλπ κατά παράβαση του Π.Ο. Δ.6.7 της εγκεκριμένης ΑΕΠΟ
  3. Πρόστιμο ύψους πεντακοσίων ευρώ (500 €), για την κάτωθι παράβαση: Δεν υπήρχε ζώνη πρασίνου περιμετρικά σε όλο το γήπεδο αλλά μόνο εν μέρει, κατά παράβαση του Π.Ο. Δ.3.1.12 της εγκεκριμένης ΑΕΠΟ.

«ΟΙΧΑΛΙΑ Ε.Π.Ε.»

Την επιβολή προστίμου ύψους τεσσάρων χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (4,500 €) στην εταιρεία «ΟΙΧΑΛΙΑ Ε.Π.Ε.» (ΑΦΜ: 800406641) ιδιοκτήτρια του πυρηνελαιουργείου που λειτουργεί στη ΒΙ.ΠΕ Μελιγαλά, του Δ. Οιχαλίας, Π.Ε. Μεσσηνίας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 30 του Ν. 1650/1986 (Α΄ 160), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 (Α΄ 91) και το Ν. 4014/2011 (Α΄ 209), διότι σύμφωνα με την σχετική εισήγηση διαπιστώθηκαν τα κάτωθι και το ποσό αναλύεται ως ακολούθως:

  1. Πρόστιμο ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €), για τις κάτωθι παραβάσεις:

α) Σε έλεγχο που έγινε στο ημερολόγιο καταγραφής των αποτελεσμάτων μετρήσεων εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων δεν υπήρχε ημερομηνία και το ονοματεπώνυμο του ελέγξαντος κατά παράβαση του όρου δ10 των εγκεκριμένων Π.Π.Δ.

β) Ομοίως σε έλεγχο που έγινε στο βιβλίο συντήρησης των εστιών καύσης πυρηνόξυλου (ξυραντήρια, ατμολέβητα) δεν ήταν υπογεγραμμένες επωνύμως και σφραγισμένες από τον αδειούχο συντηρητή που τις εκτέλεσε κατά παράβαση του όρου δ10 των εγκεκριμένων Π.Π.Δ.

γ) Σε έκθεση που μας υποδείχτηκε από τον υπεύθυνο του πυρηνελαιουργείου και αφορούσε Περιβαλλοντικές μετρήσεις την 1 Μαρτίου 2018 στα απαέρια των δύο ξηραντηρίων του Πυρηνελαιουργείου «ΟΙΧΑΛΙΑ Ε.Π.Ε», από την εταιρεία «Alfa Measurements», για την ίδια μέτρηση σε μία σελίδα γινόταν αναφορά ως «ολικά αιωρούμενα σωματίδια», ενώ σε άλλη σελίδα αναφέρεται ως «αιωρούμενα στερεά σωματίδια». Στην ορθή επανάληψη της έκθεσης των ανωτέρω μετρήσεων που υποβλήθηκε εκ των υστέρων, οι μετρήσεις αναφέρονται σε «ολικά αιωρούμενα σωματίδια» το οποίο δεν ανταποκρίνεται στο μέγεθος που αναφέρεται στο Π.Δ. 1180/81 αρ.2, παρ. 1, εδ. Δ ΦΕΚ 293Α ’/6-10-81, στον όρο δ2 των ΠΠΔ και είναι στερεές αιωρούμενες ουσίες. Σε κάθε περίπτωση σε όλες τις μετρήσεις προέκυψε υπέρβαση του ορίου που είναι 100mg/m3.

δ) Σε δειγματοληπτικό έλεγχο που έγινε σε χάρτη καταγραφής (Ιανουάριος 2018) του καταγραφικού οργάνου της θερμοκρασίας στην είσοδο του ξηραντηρίου, προέκυψε ότι αυτό δεν ήταν θεωρημένο από την Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Μεσσηνίας και διαπιστώθηκαν υπερβάσεις της θερμοκρασίας για μικρά χρονικά διαστήματα(ενδεικτικά από 15 min έως 2,5 h) κατά παράβαση του όρου α8 των εγκεκριμένων Π.Π.Δ.

  1. Πρόστιμο ύψους χιλίων ευρώ (1000 €), για την κάτωθι παράβαση: Το μεγαλύτερο ποσοστό του πυρηνόξυλου που είχε προκύψει από την παραγωγική διαδικασία ήταν αποθηκευμένο σε στεγασμένο χώρο, εκτός μιας σημαντικής ποσότητας όπως αυτή εμφανίζεται στο συνημμένο φωτογραφικό υλικό (φωτ. Νο1, Νο2 και Νο3) η οποία δεν ήταν στεγασμένη κατά παράβαση των όρων Α3, α9 και α57των εγκεκριμένων Π.Π.Δ.

Πρόστιμο ύψους πεντακοσίων ευρώ (500 €), για την κάτωθι παράβαση: Ποσότητα πυρηνόξυλου ήταν διασκορπισμένη στον περιβάλλοντα χώρο όπου σε συνδυασμό με τα λιμνάζοντα όμβρια ύδατα, δημιουργούσαν ένα μίγμα σκούρου χρώματος, όπως αποτυπώνεται και στο ενδεικτικό φωτογραφικό υλικό(φωτ. Νο3 και Νο4) .(παράβαση των όρων Α3 και α34 των εγκεκριμένων ΠΠΔ

«ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ε.Π.Ε.»

Την επιβολή προστίμου ύψους τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4,000 €) στην εταιρεία «ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ε.Π.Ε.» (ΑΦΜ: 800081368, Δ.Ο.Υ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) ιδιοκτήτρια της μονάδας διαχείρισης Βιομάζας-Ελαιοπυρήνα δύο φάσεων που λειτουργεί στη θέση «ΜΠΑΚΑ ΑΓΡΙΛΙΑΣ», του Δ. Τριφυλίας, Π.Ε. Μεσσηνίας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 30 του Ν. 1650/1986 (Α΄ 160), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 (Α΄ 91) και το Ν. 4014/2011 (Α΄ 209), διότι σύμφωνα με την σχετική εισήγηση διαπιστώθηκαν τα κάτωθι και το ποσό αναλύεται ως ακολούθως:

1.Πρόστιμο ύψους τριών χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (3.500 €), για τις κάτωθι παραβάσεις:

α) δεν προσκομίσθηκαν αποτελέσματα μετρήσεων ως προς την παροχή, θερμοκρασία και τα αιωρούμενα σωματίδια στα απαέρια των ξηραντηρίων κατά παράβαση του όρου δ10 των εγκεκριμένων Π.Π.Δ. (σχετ. (14)), για τις ελαιοκομικές περιόδους (2016- 2017) και (2017-2018),

β) δεν έχει γίνει καταχώρηση μετρήσεων σε ειδικό βιβλίο που να έχει θεωρηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία της Π.Ε. Μεσσηνίας κατά παράβαση του όρου δ10 των εγκεκριμένων ΠΠΔ (σχετ.(14)),

γ) δεν τηρείται ημερολόγιο καταγραφής των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων και λειτουργίας συντήρησης –βαθμονόμησης των μετρητών κατά παράβαση του όρου δ11 των ΠΠΔ,

δ) δεν έχει τηρηθεί ο όρος δ14 των ΠΠΔ για υποβολή έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους στην Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας έκθεση η οποία να περιλαμβάνει επεξεργασμένα στοιχεία που αφορούν τις μετρήσεις/αναλύσεις των εκπομπών,

  1. Πρόστιμο ύψους πεντακοσίων ευρώ (500 €), για την κάτωθι παράβαση: Το πιστοποιητικό Πυρασφάλειας δεν ήταν σε ισχύ καθώς είχε λήξει από τις 30-4-2018. Βαριά πρόστιμα από Νίκα σε 5 πυρηνελαιουργεία Πρόστιμα συνολικού ύψους 17.000 ευρώ σε 5 πυρηνελαιουργεία της Μεσσηνίας επέβαλε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, στέλνοντας παράλληλα τους φακέλους στην εισαγγελέα Πρωτοδικών προκειμένου να ερευνηθεί αν υπάρχουν και ποινικές ευθύνες. Τα πρόστιμα επιβλήθηκαν μετά τη σύσκεψη που έγινε στην Τρίπολη την Τρίτη, κατά τη διάρκεια της οποίας ο κ. Νίκας τόνισε με αυστηρότητα στους υπηρεσιακούς παράγοντες ότι πρέπει να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας των πυρηνελαιουργείων.

 

 

Πηγή: Ελευθερία της Μεσσηνίας