Προετοιμάζοντας την εποχή της κυκλικής οικονομίας

0

Το ισπανικό Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε στις 2 Ιουνίου το νέο στρατηγικό σχέδιο EEEC (Estrategia Española de Economía Circular) για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας «España Circular 2030», το οποίο βάζει τα θεμέλια ώστε να καταργηθεί το ισχύον γραμμικό μοντέλο οικονομίας (παραγωγή-κατανάλωση-απόρριψη) και να υιοθετηθεί ένα νέο.

Στο μοντέλο της κυκλικής οικονομίας θα αξιοποιούνται στο έπακρο οι πρώτες ύλες και οι φυσικοί πόροι, η παραγωγή αποβλήτων θα ελαχιστοποιείται ενώ θα γίνεται η μέγιστη δυνατή εκμετάλλευση των αποβλήτων των οποίων η παραγωγή δεν μπορεί να αποφευχθεί.

Γραμμή δράσης

Το μοντέλο διέπεται από 8 κύριες γραμμές δράσης εκ των οποίων οι 5 αφορούν τη δημιουργία ενός κλειστού κυκλικού συστήματος: παραγωγή, κατανάλωση, διαχείριση αποβλήτων, δευτερογενείς πρώτες ύλες και επαναχρησιμοποίηση του νερού. Οι υπόλοιπες 3 γραμμές δράσης θα έχουν «οριζόντιο χαρακτήρα» και θα αφορούν στην ευαισθητοποίηση και στη συμμετοχή των πολιτών, στην έρευνα και καινοτομία, στην ανταγωνιστικότητα, στην απασχόληση και στην κατάρτιση.

Η υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στην επόμενη τριετία και θα περιλαμβάνει ειδικά μέτρα που πρέπει να λάβει η Κεντρική Διοίκηση του κράτους, εκ των οποίων τα πρώτα θα παρουσιαστούν στα τέλη του 2020 και θα αφορούν την χρονική περίοδο 2021-23. Στα μέτρα περιλαμβάνονται: 1) μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και ανάλογα μέτρα πρόληψης, μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων, ενσωμάτωση περιβαλλοντικών πτυχών στη λήψη αποφάσεων, 2) δράσεις προκειμένου να δοθεί έμφαση στην προστασία της υγείας, 3) η συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ δημοσίων διοικήσεων, 4) μέτρα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και τη δημιουργία ποιοτικότερων θέσεων εργασίας.

Πεδίο Εφαρμογής

Έξι είναι οι τομείς στους οποίους πρέπει να δοθεί προτεραιότητα: ο αγροδιατροφικός, ο αλιευτικός, ο δασοκομικός, ο τομέας της βιομηχανίας, του τουρισμού, της κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης.

Η πρόκληση είναι να προετοιμαστεί η αγορά εργασίας για τη μετάβαση σε μία -χαμηλή σε εκπομπές αερίων- κυκλική οικονομία. Αυτό θα πρέπει να γίνει με τρόπο που να επιτρέπει στις επιχειρήσεις να είναι αποδοτικές χωρίς να επιβαρύνονται υπερβολικά και να τους επιτρέψει να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους, να αυξήσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους, τις επενδύσεις  και τις ευκαιρίες τους προκειμένου να μετέχουν στη διεθνή αγορά. Όμως η αλλαγή δεν αφορά μόνο στην προσαρμογή των εταιρειών και των δημοσίων διοικήσεων στο νέο επιχειρηματικό πνεύμα, αλλά και την προσαρμογή των εργαζομένων και των δεξιοτήτων τους στις νέες απαιτήσεις. Επίσης, σημαντική θα είναι και η συμβολή των καταναλωτών και η δέσμευσή τους στο διαχωρισμό των αποβλήτων.

Στόχοι

Εκτιμάται ότι η Ισπανία χρειάζεται επιφάνεια εδάφους 2,5 φορές το μέγεθός της για να καλύψει τις ανάγκες της. Εκτός από την περιβαλλοντική επιβάρυνση που προκαλείται εξαιτίας αυτού, τα στατιστικά αναδεικνύουν και την μεγάλη εξάρτησή της  από το εξωτερικό γεγονός που καθιστά τη χώρα λιγότερο ανταγωνιστική.

Η «España Circular 2020» στοχεύει στα παρακάτω μέχρι το 2030:

-Μείωση κατά 30% της κατανάλωσης  των πρώτων υλών (συγκριτικά με τον ΑΕΠ του 2010).

– Μείωση της παραγωγής αποβλήτων κατά 15% σε σύγκριση με το 2010.

– Μείωση των αποβλήτων κατά μήκος της αγροδιατροφικής αλυσίδας. Συγκεκριμένα, μείωση 20% των αποβλήτων προερχόμενων από  τις αλυσίδες παραγωγής και μείωση 50% των αποβλήτων κατά κεφαλή και νοικοκυριό.

-Αύξηση της αξιοποίησης και επαναχρησιμοποίησης των αστικών αποβλήτων έως και 10% .

– Βελτίωση της αποδοτικότητας χρήσης νερού κατά 10%.

-Μείωση της εκπομπής αερίων  φαινόμενου του θερμοκηπίου κάτω από τους 10 εκατ. τόνους ισοδύναμου CO2.

Πηγή: Olimerca