Οδηγίες για την αντιμετώπιση των εχθρών της ελιάς (Ηράκλειο-3/6/21)

Το δελτίο περιέχει οδηγίες για την αντιμετώπιση του πυρηνοτρήτη, του ρυγχίτη, του ωτιορύγχου και των κοκκοειδών.

0

Τεχνικό Δελτίο με οδηγίες φυτοπροστασίας για την ελιά εξέδωσε το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου.

Όπως αναφέρεται, στις όψιμες περιοχές ολοκληρώνεται το βλαστικό στάδιο της καρπόδεσης, ενώ η πτήση των ακμαίων της καρπόβιας γενιάς πυρηνοτρήτη βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις πρώτες ωοτοκίες του εντόμου να έχουν διαπιστωθεί στους νεαρούς καρπούς.

Ακόμη, προτείνονται ο προληπτικός ψεκασμός έναντι του ωτιορύγχου σε περιοχές με ιστορικό προσβολής του εντόμου, καθώς και καλλιεργητικές ενέργειες έναντι του ρυγχίτη και των κοκκοειδών, όπως ο τακτικός έλεγχος της πυκνότητας πληθυσμού με τίναγμα των κλαδιών.

Δείτε το δελτίο πατώντας εδώ.