Ενίσχυση Επιχειρήσεων

0

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση της Δράσης «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» του ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Η Δράση συνολικού προϋπολογισμού 60 εκατ. € στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται

– στο λιανικό εμπόριο
– στην παροχή υπηρεσιών εστίασης
– την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης – κοινωνικής μέριμνας
προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Ύψος Προϋπολογισμού και Ενίσχυσης

Αφορά επενδυτικά σχέδια Προϋπολογισμού από 10.000 € έως 150.000 €.

Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται στο 50%.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει αθροιστικά να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α. να έχουν την ιδιότητα των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

β. να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας

γ. να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙII της πρόσκλησης, ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών αυτών διαχειριστικών χρήσεων

δ. να έχουν το έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης, κατ’ ελάχιστον απασχόληση:

– 1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου,
– 2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και
– 5 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας.

Επιδοτούμενες Δαπάνες

– Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος έως 100% του π/υ του επενδυτικού σχεδίου

Παρεμβάσεις για: εξοικονόμηση ενέργειας, αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας, διευκόλυνση προσβασιμότητας ΑμΕΑ

– Μηχανήματα-Εξοπλισμός έως 100% του π/υ του επενδυτικού σχεδίου

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για εξοικονόμηση ενέργειας, για αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης και εξοπλισμού ΤΠΕ και Λογισμικά.

 – Λοιπός Εξοπλισμός έως 30% του π/υ του επενδυτικού σχεδίου

– Μεταφορικά μέσα

  Μέχρι 25.000 € και έως 30% του επενδυτικού σχεδίου για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης & έως 100% για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοιν. μέριμνας

· Ψηφιακή Προβολή – Μέχρι 8.000 €
· Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά και διεθνή πρότυπα.

   Μέχρι 14.000 € και έως 2 πιστοποιητικά.

– Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (Νέο προσωπικό) – Μέχρι 30.000 €
και έως 40% του π/υ και έως 2 ΕΜΕ.

– Δαπάνες Μελετών/Κατάρτισης/Παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου.

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων

Έως 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης, ενώ οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υλοποιήσουν το 30% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της επένδυσης, τους πρώτους 12 μήνες από την ημερομηνία ένταξης.

Αιτήσεις – Προθεσμίες

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν στο ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr/mis) ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης, που συνοδεύεται από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ξεκινά στις 6 Φεβρουαρίου 2019 και λήγει στις 19 Απριλίου 2019.

Πηγή: http://protypon.eu