Απάντηση Mάκη Βορίδη σε Ιωαν. Λαμπρόπουλο για τις ζημιές του καύσωνα

0

Μετά την ερώτηση του Βουλευτή Ιωάννη Δ. Λαμπρόπουλου στις 27/7 σχετικά με τις ελιές Καλαμών ακολούθησε απάντηση στις 30/7 από τον ΥπΑΑ&Τ Μάκη Βορίδη η οποία έχει ως εξής:

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ι. Λαμπρόπουλος, σας πληροφορούμε τα εξής:

Όσον αφορά στα στοιχεία του Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Τρίπολης, στη δικαιοδοσία του οποίου ανήκει η ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε. )Μεσσηνίας, σημειώνεται ότι από τις επισημάνσεις που διενεργήθηκαν από τις γεωτεχνικές υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. σε ελαιοκαλλιέργειες, διαπιστώθηκε ότι την περίοδο των υψηλών θερμοκρασιών του Μαΐου 2020, οι εν λόγω καλλιέργειες βρίσκονταν στο στάδιο της ανθοφορίας και συνεπώς οι τυχόν ζημιές δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον Κανονισμό Ασφάλισης    Φυτικής  Παραγωγής    του   ΕΛ .Γ. Α.  Σύμφωνα  με    τον  εν  λόγω  Κανονισμό αποζημιώνονται μόνο οι ζημιές που αποδεδειγμένα προκαλούνται από τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια όπως χαλάζι, πλημμύρα, βροχόπτωση κ.λπ. στη φυτική παραγωγή της  καλλιεργητικής περιόδου που συνέβη το ζημιογόνο αίτιο.

Σημειώνεται ότι το ασφαλιστικό έργο του ΕΛ.Γ.Α., σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του Οργανισμού, βασίζεται στην εκτίμηση των ζημιών από φυσικούς κινδύνους στις καλλιέργειες, η οποία πραγματοποιείται από τους γεωπόνους εκτιμητές του ΕΛ.Γ.Α. Η εκτιμητική διαδικασία, η προσέγγιση των ζημιών, το εύρος αυτών, τα αίτια και η διαμόρφωση του ποσοστού είναι αποτέλεσμα της χρόνιας εμπειρίας των γεωπόνων εκτιμητών του ΕΛ.Γ.Α. και πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες της Γεωπονικής επιστήμης και την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας.

Όσον αφορά στα στοιχεία πιστοποιημένων μετεωρολογικών σταθμών σημειώνεται ότι, δύνανται να χρησιμοποιούνται συμβουλευτικά από τις Υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. αλλά δεν αποτελούν αποκλειστική παράμετρο στις σχετικές αποφάσεις που λαμβάνονται σε συνέχεια της επιτόπιας εξέτασης των καλλιεργειών από τους γεωπόνους εκτιμητές. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι οι υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. ενημερώνονται κάθε μήνα για τα μετεωρολογικά στοιχεία από το ΚΕΜΕ (Κέντρο Μετεωρολογικών Εφαρμογών), το οποίο είναι υπηρεσία του ΕΛ.Γ.Α.. Το ΚΕΜΕ αφού συλλέξει και επεξεργαστεί τα στοιχεία από τους αυτοποιημένους σταθμούς του και από τους πιστοποιημένους φορείς (το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία) στη συνέχεια τα διαβιβάζει μηνιαίως στα τοπικά Υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α. Τα εν λόγω στοιχεία αφορούν σε μετρήσεις θερμοκρασίας, ανέμων, βροχής κ.λπ., έτσι ώστε οι υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α να είναι πλήρως ενημερωμένες για τα καιρικά φαινόμενα. Ωστόσο, σημειώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α παρακολουθεί την εξέλιξη της ελαιοκαλλιέργειας και θα καταγράψει την πιθανή απώλεια παραγωγής το επόμενο διάστημα, η οποία μπορεί να ενταχθεί σε πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ), αρμοδιότητας ΠΣΕΑ. Προκειμένου να τύχουν ενίσχυσης οι ελαιοπαραγωγοί για την αντιστάθμιση της απώλειας παραγωγής, θα πρέπει να πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που ορίζονται στον Κανονισμό ΚΟΕ και των Κοινοτικών Κατευθυντήριων Γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας, και συγκεκριμένα:

α) η παραγωγή του έτους ζημιάς να έχει ζημιωθεί κατά είδος προϊόντος (καλλιέργεια), σε επίπεδο Νομού (Π.Ε.) σε ποσοστό 30% και πάνω, σε σχέση με τη μέση απόδοση των προηγούμενων τριών ετών, με βάση τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της χώρας τα οποία συλλέγονται από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) το επόμενο διάστημα και δίδονται στην αντίστοιχη υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ.

β) να τεκμηριώνεται επιστημονικά από επιτροπή, η οποία ορίζεται από το ΥΠΑΑΤ ότι η απώλεια της παραγωγής είναι αποτέλεσμα μιας δυσμενούς καιρικής συνθήκης και όχι συνδυασμός πολλών, απαραίτητη προϋπόθεση για έναρξη της διαδικασίας.

γ) τα επίσημα μετεωρολογικά στοιχεία πρέπει να επιβεβαιώνουν το χαρακτηρισμό των καιρικών συνθηκών ως δυσμενών και

δ) να εγκριθεί η δαπάνη αντιστάθμισης των ζημιών από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Σημειώνεται ότι  η    καταβολή  των Κρατικών ενισχύσεων που δίνονται   έχουν σκοπό τη συνέχιση της αγροτικής δραστηριότητας των παραγωγών στις γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις τους που υπέστησαν ζημιές, στηρίζοντας με το τρόπο αυτό την απώλεια του εισοδήματός τους για το επόμενο διάστημα μετά την ζημιά, έτσι ώστε το γεωργικό τους κεφάλαιο (φυτικό, πάγιο κ.λπ.) να επανέλθει σε παραγωγική δραστηριότητα.

Πλέον των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι σαφής πρόθεση της νέας πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ είναι η αναβάθμιση του γεωργοασφαλιστικού συστήματος της χώρας, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται επιτυχώς στην κλιματική αλλαγή και να προσφέρει επαρκή ασφάλιση στις γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις των παραγωγών και των κτηνοτρόφων της χώρας. Για τον σκοπό αυτόν, έχουν ξεκινήσει οι απαραίτητες διεργασίες των επιμέρους θεμάτων, βάσει των οποίων θα διαμορφωθούν οι συγκεκριμένες αλλαγές με τη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων κατόπιν διαβούλευσης. Οι εν λόγω αλλαγές, μετά την ολοκλήρωσή τους σε κανονιστικό επίπεδο, θα τεθούν σε ισχύ, δημιουργώντας το νέο γεωργοασφαλιστικό πλαίσιο της χώρας.

Ήδη με την αριθ. 142/21211/23-1-2020 (ΑΔΑ:Ψ6ΩΙ4653ΠΓ-ΖΝ1) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συστάθηκε ομάδα εργασίας με συντονιστή τον Διοικητή του ΕΛ.Γ.Α, για τη μελέτη του θεσμικού πλαισίου, την ανάλυση των ιστορικών δεδομένων καταστροφών αγροτικών εκμεταλλεύσεων και αντιστοίχως των αποζημιώσεων που πραγματοποιήθηκαν από τον ΕΛ.Γ.Α., τον συντονισμό με άλλα γνωμοδοτικά ή  συμβουλευτικά όργανα που θα αναλάβουν παρόμοιες εργασίες, καθώς και τη διερεύνηση άλλων πιθανών αποζημιώσεων των καταστροφών. Το πόρισμα της ομάδας εργασίας καθώς και η υποβολή λύσεων που προτείνονται θα τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

                                                                                                                                           Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

                                                                                                                             ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ