Έγκριση ΥΠΑΑΤ για τροποποίηση προδιαγραφών ΠΟΠ Σητείας

0

Με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 3412/294992/15-11-2019 (AΔΑ: 6ΖΕΧ4653ΠΓ-Μ1Ρ) εγκρίθηκε από το ΥΠΑΑΤ ο φάκελος  «Αίτημα τροποποίησης των προδιαγραφών του προϊόντος με την καταχωρισμένη ονομασία  «Σητεία Λασιθίου Κρήτης» ΠΟΠ στο Ενωσιακό Μητρώο Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΓΕ) και Εγγυημένων Παραδοσιακών Ιδιότυπων Προϊόντων (ΕΠΙΠ)».

Η εν λόγω απόφαση θα διαβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για περαιτέρω εξέταση σύμφωνα με την ισχύουσα Ενωσιακή και Εθνική Νομοθεσία.