Μέχρι 30.9. Κατ΄ εξαίρεση χρηματοδότηση Ελαιουργικών Φορέων

0

Στους ελληνικούς ελαιουργικούς φορείς που λόγω οικονομικής κρίσης δεν μπόρεσαν να καταθέσουν τραπεζική εγγυητική επιστολή για να πάρουν ως προκαταβολή των 90% των δαπανών για τα φετινά προγράμματα ή δεν μπόρεσαν να κάνουν έναρξη των προγραμμάτων της περιόδου 2012-15, παρέχεται με κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η δυνατότητα κατ΄ εξαίρεση χρηματοδότησης μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 50% ποσού.

Αναλυτικά, όπως προβλέπει ο κανονισμός 865/2012 της Κομισιόν :

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 867/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι οργανώσεις ελαιουργικών φορέων δύνανται να εισπράττουν, εφόσον καταθέσουν εγγύηση, προκαταβολή μέγιστου ύψους 90 % των επιλέξιμων ετήσιων δαπανών. Προς τον σκοπό αυτό, το κράτος μέλος καταβάλλει μια πρώτη δόση πριν από τη λήξη του μήνα που ακολουθεί τον μήνα στη διάρκεια του οποίου έγινε έναρξη της ετήσιας εκτέλεσης του προγράμματος εργασίας.

Η διάταξη αυτή, σκοπός της οποίας είναι να δοθεί η δυνατότητα ταχείας έναρξης των εργασιών, δεν είχε πάντως το προεξοφλούμενο αποτέλεσμα στην Ελλάδα, λόγω της οικονομικής κρίσης. Πράγματι, ορισμένες οργανώσεις ελαιουργικών φορέων οι οποίες, εξαιτίας της εν λόγω κρίσης, εμποδίστηκαν να καταθέσουν την εγγύηση που προβλέπεται από το άρθρο 11 παράγραφος 4 του κανονισμού 867/2008, δεν μπόρεσαν να εισπράξουν την προκαταβολή που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου και, ως εκ τούτου, δεν έκαναν έναρξη των οικείων προγραμμάτων της περιόδου 2012-2015.

Υπό τις συνθήκες αυτές, κρίνεται σκόπιμο να επιτραπεί στο εν λόγω κράτος μέλος να καταβάλει κατ’ εξαίρεση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2012 την πρώτη δόση της προβλεπόμενης από το άρθρο 11 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κανονισμού 867/2008 προκαταβολής, πράγμα που θα δώσει τη δυνατότητα στους δικαιούχους να επαναχρησιμοποιήσουν τις εγγυήσεις τις οποίες είχαν συστήσει για τα προηγούμενα προγράμματα εργασίας και οι οποίες έχουν εν τω μεταξύ αποδεσμευθεί, εφόσον πληρούνται όλες οι σχετικές προϋποθέσεις.

Έτσι το μοναδικό άρθρο του εν λόγω κανονισμού προβλέπει πως :

Άρθρο 1
Στο άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 867/2008, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, και για το πρώτο έτος εκτέλεσης των εγκριθέντων προγραμμάτων εργασίας της περιόδου 2012-2015, η Ελλάδα δύναται να καταβάλει στις ενδιαφερόμενες οργανώσεις φορέων, πριν από τις 30 Σεπτεμβρίου 2012, μια πρώτη δόση ίση προς το ήμισυ του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 1.».