Δευτέρα 19 2021
Αρχική ΕΕ-Νομοθεσία Προγράμματα & ενισχύσεις Αττική: Τρέχουν οι ημερομηνίες για το Μέτρο 4.2 «Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων»

Αττική: Τρέχουν οι ημερομηνίες για το Μέτρο 4.2 «Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων»

0

Μεγάλη ευκαιρία για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Αττική φαίνεται πως είναι το το Μέτρο 4.2 «Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων», το οποίο παραμένει ανοιχτό για τους ενδιαφερόμενους.

Με τη Δημόσια Ενίσχυση να ανέρχεται στο ποσό των 3.720.000 €, είναι η πρώτη φορά που ένα πρόγραμμα ενίσχυσης μεταποιητικών επιχειρήσεων περιλαμβάνει στις δαπάνες την απόκτηση φορτηγών ψυγείων, με την προϋπόθεση αυτή να μη ξεπερνάει το 10% του κόστους της συνολικής επένδυσης.

Η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για το Μέτρο 4.2 «Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων», που προκηρύχθηκε από την Περιφέρεια Αττικής, γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και λήγει στις 22 Νοεμβρίου 2019.

Η περιοχή εφαρμογής της Δράσης ισχύει για ολόκληρη την Περιφέρεια Αττικής, ενώ εξαιρείται η  Περιφερειακή Ενότητα Νήσων.

Το ποσοστό επιδότησης των δαπανών είναι 40%. Το ποσοστό της έντασης ενίσχυσης προσαυξάνεται άπαξ κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες μόνο στην περίπτωση δράσεων που συνδέονται με συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών στο πλαίσιο της Δράσης 4.2.1., υπό τον όρο ότι η ανώτατη συνδυασμένη στήριξη δεν υπερβαίνει το 90%.

Ελάχιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός: 100.000,00€

Μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός: 599.999,99€

Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι:

 1. Η αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου, μέχρι το 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της πράξης, ή μέχρι 15% αν πρόκειται για εγκαταλειμμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
 2. Αγορά, εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και εγκατάστασης) Τα πλαστικά παλετοκιβώτια (bins) είναι επιλέξιμα για συγχρηματοδότηση στην περίπτωση που έχουν διάρκεια απόσβεσης μεγαλύτερη του ενός έτους.
 3. Αγορά καινούργιων οχημάτων ειδικού τύπου για μεταφορά προϊόντων, κάτω από 10% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. Ενδεικτικά αναφέρονται: φορτηγά – σιλό μεταφοράς χύμα αλεύρου, ισοθερμικά βυτία αναγκαία για τη μεταφορά του γάλακτος προς το χώρο τυποποίησης – μεταποίησης, βυτιοφόρα αυτοκίνητα μεταφοράς ελαιοπυρήνα και υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων και διασποράς τους σε γεωργική γηψυγεία αποκλειστικά για χονδρεμπορία προϊόντων, οχήματα για τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων προς τις μονάδες αδρανοποίησης,
 4. Αγορά μέσων εσωτερικής μεταφοράς (περονοφόρα, ανυψωτικά κλπ)
 5. Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας
 6. Δαπάνες εξοπλισμού όπως fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικών, περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας.
 7. Αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, χωρίς ποσοστό επί του συνόλου
 8. ‘Αυλες δαπάνες όπως δαπάνες λογισμικού, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, branding κλπ

Επίσης, είναι επιλέξιμες προς στήριξη δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισμού, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδας όπως και δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων υπό τις εξής προϋποθέσεις/εξαιρέσεις:

 • Η αίτηση στήριξης αφορά έναν από τους επιλέξιμους κλάδους.
 • Η αίτηση στήριξης αφορά παραγωγή προϊόντων εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης με αξιοποίηση πρώτης ύλης εντός του Παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ.
 • Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση ελαιοτριβείων.
 • Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση σφαγείου.
 • Ως εκσυγχρονισμός μονάδας νοείται η αντικατάσταση ή/και η συμπλήρωση μηχανολογικού εξοπλισμού όπως η επέκταση δυναμικότητας (εφόσον καλύπτεται από τις απαραίτητες κάθε φορά αδειοδοτήσεις) ενεργών και ανενεργών μονάδων. Κατ’ εξαίρεση όσον αφορά στην περίπτωση μονάδων ελαιοτριβείων που έχουν παύσει τη λειτουργία  τους, αυτές μπορούν να προβούν σε εκσυγχρονισμό στο πλαίσιο της παρούσας δράσης και να επαναλειτουργήσουν με την ίδια δραστηριότητα και δυναμικότητα. Μετεγκατάσταση ανενεργού ελαιοτριβείου δύναται να θεωρηθεί επιλέξιμη, με την προϋπόθεση ότι αυτή θα πραγματοποιηθεί μέσα στην περιοχή εφαρμογής της Δράσης (βλ. παρ. 1.3.1).
 • Στην περίπτωση εκσυγχρονισμού μονάδων παραγωγής ανόργανων συμπληρωματικών ζωοτροφών δεν επιτρέπεται αύξηση δυναμικότητας άνω του 20%. Οι μονάδες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένες / εγκεκριμένες σύμφωνα με την 340668/26-11-2008 (ΦΕΚ 2422 Β’) ΚΥΑ.
 • Οι μετεγκαταστάσεις και οι συγχωνεύσεις μονάδων συνοδεύονται απαραίτητα και από εκσυγχρονισμό αυτών.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι οι  πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι επιλέξιμη κάθε μορφή επιχείρησης που έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

Μπορείτε να δείτε την Πρόσκληση εδώ.

Πηγή: ΠΡΟΤΥΠΟΝ