Εφαρμοστική ΥΑ για ΟΕΦ 2018-2021

0

Στη δημοσιότητα δόθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η εφαρμοστική ΥΑ για τα προγράμματα ΟΕΦ τριετίας 2018-2021, η οποία περιλαμβάνεται στον ακόλουθο σύνδεσμο. (μην σας παραξενέψει η ημερομηνία, "εδώ είναι Μπαλκάνια, δεν είναι παίξε – γέλασε"). Ούτε να αναρωτηθείτε ποιών ΟΕΦ εγκρίθηκαν τα προγράμματα και για ποιά ποσά και δράσεις (υπομονή!).
Λόγω του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που παρουσιάζει το θέμα των συνεργατών – συμβούλων παραθέτουμε τα σημεία 1α) 1β) του άρθρου 12δ. (για τις παλιές (;) ιστορίες των πλαστών εγγυητικών επιστολών δεν προβλέπεται κάτι…)

—————————-

"Άρθρο 12δ
Διαδικασία επιλογής εξωτερικών συνεργατών

1. Οι Ο.Ε.Φ. επιλέγουν εξωτερικούς συνεργάτες για την υλοποίηση δράσεων των εγκεκριμένων προγραμμάτων εξασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή σχέση κόστους -ωφέλειας. Κατά την επιλογή λαμβάνουν όλα τα μέτρα για την αποτροπή κάθε ενδεχομένου να διακυβευθεί η αμερόληπτη και αντικειμενική υλοποίηση του προγράμματος για λόγους οικονομικού συμφέροντος, πολιτικής ή εθνικής συγγένειας, οικογενειακών ή συναισθηματικών δεσμών ή κάθε άλλης ταύτισης συμφερόντων («σύγκρουση συμφερόντων»).

Οι υποψήφιοι εξωτερικοί συνεργάτες υποβάλλουν μαζί με την πρνοσφορά τους επί ποινή
αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:

α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε
ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου, στην οποία
αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή της διαδικασίας ανάθεσης στην οποία
συμμετέχουν και στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς
τους δεν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:

-Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
-Δωροδοκία
-Απάτη
-Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
-Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
-Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων

β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε
ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου, στην οποία
αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή της διαδικασίας ανάθεσης στην οποία
συμμετέχουν και στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς
τους:

-Δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Δεν έχει εκδοθεί εις
βάρος του τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή ανέκκλητη διοικητική πράξη.
-Δεν τελεί σε καθεστώς πτώχευσης και επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή
τελούν σε αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
-Δεν έχει κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής κατά την συμμετοχή του σε άλλου διαγωνισμούς
-Δεν έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο του ίδιου
διαγωνισμού με στόχο την στρέβλωση του ανταγωνισμού
-Δεν έχει επιδείξει επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη
καταγγελία της, αποζημιώσεις ή άλλες όμοιες κυρώσεις."