H Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθετεί ένα Προσωρινό Πλαίσιο για να στηρίξει τις εθνικές οικονομίες των μελών της Ε.Ε.

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EU Commission) ενέκρινε ένα Προσωρινό Πλαίσιο (Temporary Framework) που επιτρέπει στα κράτη μέλη της Ε.Ε. να χρησιμοποιούν πλήρως την ευελιξία που προβλέπεται στους ευρωπαϊκούς κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, με στόχο την στήριξη της πραγματικής οικονομίας στο πλαίσιο της πανδημίας του ιού Covid-19.

Αυτό το Προσωρινό Πλαίσιο επιτρέπει στα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα, ώστε οι εταιρείες παντός τύπου, να διαθέτουν επαρκή ρευστότητα και,επίσης, να συνεχίζουν μια μακροπρόθεσμα βιώσιμη οικονομική δραστηριότητα, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και αμέσως μετά την υγειονομική κρίση.

Η Δανέζα εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Κομισιόν Margrethe Vestager δήλωσε χαρακτηριστικά:  «Οι οικονομικές επιπτώσεις της επιδημίας του ιού Covid-19 είναι σοβαρές. Επιβάλλεται  να δράσουμε, για να διαχειριστούμε την κατάσταση όσο το δυνατόν γρηγορότερα και καλύτερα να το κάνουμε με τρόπο συντονισμένο. Αυτό το νέο Προσωρινό Πλαίσιο επιτρέπει στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν πλήρως την ευελιξία που προβλέπεται στους ευρωπαϊκούς κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, προκειμένου να στηρίξει την οικονομία σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της.»

Είδη ενισχύσεων

– Άμεσες επιδοτήσεις με στοχευμένες φορολογικές ελαφρύνσεις και δυνατότητες ευνοϊκών  προκαταβολών. Τα κράτη μέλη θα μπορούν να θεσπίζουν ειδικά καθεστώτα εκτάκτων χορηγήσεων έως και 800.000 ευρώ σε μια εταιρεία, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επείγουσες ανάγκες ρευστότητάς της.

– Κρατικές εγγυήσεις για δάνεια που χορηγούνται από τις τράπεζες προς τις επιχειρήσεις. Τα κράτη μέλη θα μπορούν να εγγυηθούν την ομαλή προσφορά δανείων σε πελάτες που τα έχουν πραγματικά ανάγκη.

– Επιδοτούμενα κρατικά δάνεια προς τις επιχειρήσεις. Τα κράτη μέλη θα μπορούν να χορηγούν τα ίδια δάνεια σε εταιρείες με πολύ χαμηλά επιτόκια. Αυτά τα δάνεια μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες τους σε κεφάλαια κίνησης (ενεργητικό) και επενδύσεων.

– Διασφαλίσεις για τις τράπεζες όσον αφορά την διοχέτευση κρατικών ενισχύσεων προς την πραγματική οικονομία. Σε ορισμένα κράτη μέλη σχεδιάζεται να υπάρχει εποπτεία στις τράπεζες, με σκοπό να ισορροπηθεί η χρηματική υποστήριξη προς τις επιχειρήσεις, σκοπεύοντας να υποστηριχτούν ιδίως οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Το Πλαίσιο καθιστά σαφές, ότι η ενίσχυση αυτή θεωρείται άμεση υποστήριξη στους πελάτες των τραπεζών, όχι τις ίδιες τις τράπεζες, και παρέχει καθοδήγηση σχετικά με το πώς θα εξασφαλιστεί ότι οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ των τραπεζών θα μειωθούν στο ελάχιστο, αν όχι στο μηδέν.

– Βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων.

Αυτό το Προσωρινό Πλαίσιο θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του 2020 και μέχρι την λήξη της ισχύος του θα εξεταστεί τόσο το περιεχόμενο του Πλαισίου, όσο και μία πιθανή χρονική επιμήκυνσή του.

Με δεδομένο το περιορισμένο προϋπολογισμό που έχει στην διάθεση της η Ευρωπαϊκή Ένωση, το κύριο βάρος της εφαρμογής του Πλαισίου αυτού, θα πέσει στις πλάτες των Κρατών – μελών. Το Πλαίσιο αυτό θα βοηθήσει στην σταθεροποίηση της Ευρωπαϊκής Οικονομίας όσο και των μελών αυτής, ενώ παράλληλα θα δημιουργήσει ίσους όρους ανταγωνισμού στις εθνικές αγορές.

Επομένως, το Προσωρινό Πλαίσιο περιλαμβάνει ορισμένες δικλείδες ασφαλείας. Για παράδειγμα, συνδέει τα επιδοτούμενα δάνεια ή εγγυήσεις στις επιχειρήσεις με την κλίμακα της οικονομικής τους δραστηριότητας, ανάλογα με τις μισθολογικές τους δαπάνες, τον κύκλο εργασιών και τις ανάγκες για ρευστότητα. Συνεπώς, η ενίσχυση πρέπει να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν την ύφεση και να προετοιμαστούν καταλλήλως για restart μετά το πέρας της υγειονομικής κρίσης.

Το Προσωρινό Πλαίσιο συμπληρώνει τις πολλές άλλες πρωτοβουλίες που έχουν λάβει τα κράτη-μέλη για τον μετριασμό των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων της Ε.Ε.. Στις 13 Μαρτίου 2020, η Κομισιόν εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με ένα κεντρικά συντονισμένο οικονομικό πλάνο ως απάντηση στην απειλή του COVID-19, στην οποία παρουσιάζει αυτές τις πρωτοβουλίες. Για παράδειγμα στην ανακοίνωση αυτή επισημαίνεται, ότι τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν οριζόντια μέτρα υπέρ των επιχειρήσεων, μέτρα που εφαρμόζει μερικώς και η Ελλάδα (π.χ. αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων ή βραχυπρόθεσμη επιδότηση εργασίας σε όλους τους τομείς), μέτρα τα οποία δεν θα εμπίπτουν στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. Μπορούν επίσης να χορηγήσουν αποζημίωση σε εταιρείες για ζημίες που υπέστησαν και προκλήθηκαν άμεσα από την εξάπλωση του ιού COVID-19. Αυτές οι πρωτοβουλίες είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για την υποστήριξη τομέων της πραγματικής οικονομίας που επηρεάζονται ιδιαίτερα, όπως οι μεταφορές παντός είδους, ο τουρισμός  και το λιανικό εμπόριο.

Επισημαίνεται πως τελευταία φορά που υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρόμοιο πλαίσιο, ήταν το 2008 ως απάντηση στην παγκόσμια οικονομική κρίση, την δεύτερη ισχυρότερη κρίση μετά το Κραχ του 1929.

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή