Το ισπανικό «μονοπάτι» λήψης εθνικών μέτρων μέσω Βρυξελλών

290

Όπως έχουμε γράψει στο olivenews.gr [Οργασμός διαπραγματεύσεων στην Ισπανία, 5/6] η Ισπανία αναζητά τα εθνικά μέτρα που θα της επιτρέψουν να εφαρμόσει αποτελεσματικά την απόσυρση των 300.000 τόνων [Οι ισπανικές κοοπερατίβες αποσύρουν 300.000 τόνους!,  29/5] με τρόπο αποτελεσματικό αλλά και συμβατό με την κοινοτική νομοθεσία. Μία από τις επιλογές που υπάρχουν είναι το άρθρο 210 του κανονισμού 1308/2013, το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία και για εμάς, τους Έλληνες, γιαυτό και το δημοσιεύουμε.

«Άρθρο 210»

Συμφωνίες και εναρμονισμένες πρακτικές αναγνωρισμένων διεπαγγελματικών οργανώσεων

  1. Το άρθρο 101 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ δεν εφαρμόζεται στις συμφωνίες, αποφάσεις και εναρμονισμένες πρακτικές διεπαγγελματικών οργανώσεων αναγνωρισμένων δυνάμει του άρθρου 157 του παρόντος κανονισμού οι οποίες αποβλέπουν στην άσκηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 157 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και,για τον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, στο άρθρο 157 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού και, για τους τομείς του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών και του καπνού, στο άρθρο 162 του παρόντος κανονισμού.
  2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται μόνο με την προϋπόθεση ότι:

α) οι συμφωνίες, οι αποφάσεις και οι εναρμονισμένες πρακτικές που αναφέρονται σε αυτή έχουν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή· και

β) εντός δύο μηνών από την παραλαβή όλων των απαιτούμενων στοιχείων, η Επιτροπή δεν έχει κηρύξει τις εν λόγω συμφωνίες, αποφάσεις ή εναρμονισμένες πρακτικές ασύμβατες προς τους ενωσιακούς κανόνες.

Όταν η Επιτροπή θεωρεί τις κατά την παράγραφο 1 συμφωνίες, αποφάσεις και εναρμονισμένες πρακτικές ασύμβατες προς τους ενωσιακούς κανόνες, εκδίδει το πόρισμά της χωρίς να εφαρμόζει τη διαδικασία του άρθρου 229 παράγραφος 2 ή 3.

  1. Οι συμφωνίες, αποφάσεις και εναρμονισμένες πρακτικές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν επιτρέπεται να τίθενται σε ισχύ πριν από την παρέλευση της δίμηνης προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο β).
  2. Σε κάθε περίπτωση, οι συμφωνίες, οι αποφάσεις και οι εναρμονισμένες πρακτικές κηρύσσονται ασύμβατες προς τους ενωσιακούς κανόνες εάν:

α) μπορούν να οδηγήσουν σε οποιασδήποτε μορφής κατακερματισμό των αγορών στην Ένωση·

β) μπορούν να επηρεάσουν την εύρυθμη λειτουργία της οργάνωσης αγοράς·

γ) μπορούν να προκαλέσουν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού οι οποίες δεν είναι απαραίτητες για την επίτευξη των στόχων της ΚΓΠ που επιδιώκονται με τις δραστηριότητες των διεπαγγελματικών οργανώσεων·

δ) συνεπάγονται καθορισμό τιμών ή ποσοστώσεων·

ε) μπορούν να προκαλέσουν διακρίσεις ή να καταργήσουν τον ανταγωνισμό για σημαντικό μέρος των εν λόγω προϊόντων.

  1. Εάν, μετά την παρέλευση της δίμηνης προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο β), η Επιτροπή διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι όροι εφαρμογής της παραγράφου 1, λαμβάνει απόφαση, χωρίς εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 229 παράγραφος 2 ή 3, στην οποία αναφέρεται ότι στη συγκεκριμένη συμφωνία, απόφαση ή εναρμονισμένη πρακτική εφαρμόζεται το άρθρο 101 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ.

Η εν λόγω απόφαση της Επιτροπής δεν εφαρμόζεται πριν από την ημερομηνία κοινοποίησής της στην ενδιαφερόμενη διεπαγγελματική οργάνωση, εκτός εάν η τελευταία έχει δώσει ανακριβείς πληροφορίες ή έχει κάνει κατάχρηση της εξαίρεσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1.

  1. Στην περίπτωση πολυετών συμφωνιών, η κοινοποίηση για το πρώτο έτος ισχύει και για τα επόμενα έτη της συμφωνίας. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή μπορεί ανά πάσα στιγμή, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος άλλου κράτους μέλους, να κρίνει μια συμφωνία ασύμβατη.
  2. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις στις οποίες να καθορίζονται τα μέτρα που είναι αναγκαία για την ομοιόμορφη εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.»