Εποχικές οδηγίες φυτοπροστασίας για την ελιά

431

Το περιφερειακό κέντρο προστασίας φυτών ποιοτικού και φυτοϋγειονομικού ελέγχου Ηρακλείου εξέδωσε δελτίο ενημέρωσης με προειδοποιήσεις και οδηγίες για την φυτοπροστασία της ελιάς.

Το πλήρες δελτίο φυτοπροστασίας σχετικά με την αντιμετώπιση του πυρηνοτρήτη, της βαμβακάδας και της μαργαρόνιας είναι διαθέσιμο σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Το ∆ελτίο φυτοπροστασίας για την ελιά εκδίδεται µε δεδοµένα που προέρχονται από συγκεκριμένο δίκτυο βιολογικών, φαινολογικών και µετεωρολογικών παρατηρήσεων σε τρεις αντι̟ροσωπευτικές ζώνες ̟πρωιµότητας: πρώιµη, (̟παραλιακή), µεσοπρώιµη (ενδοχώρα) και όψιµη (ορεινή).

Στις αποφάσεις που λαµβάνετε για την προστασία της
καλλιέργειάς σας στηριζόμενοι στις συστάσεις των Δελτίων πρέπει να συνεκτιμάτε τις τοπικές συνθήκες (ανάγλυφο κάθε περιοχής) και την κατάσταση του ελαιώνα σας (ηλικία, θρεπτική κατάσταση, φορτίο παραγωγής, κ.ά).