Αλλαγές στην σύνθεση του προεδρείου του ΙΓΕ

1845

Την θέση του προέδρου στο Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών (Ι.Γ.Ε) μετά την παραίτηση της προέδρου Άννας-Μαρίας Γιάντση (Δασολόγου-Περιβαλλοντολόγου, ΑΠΘ), αναλαμβάνει ο κ. Παναγιώτης Σκοτειδάκης. Η αλλαγή αυτή ήταν επιβεβλημένη μετά την παραίτηση της κας Γιάντση, οποία κατεβαίνει υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος στην Κεντρικής Μακεδονία με το συνδυασμό Τζιτζικώστα.

Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρου Αραχωβίτη, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, για την ανάγκη ορισμού νέου Προέδρου και τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών (Ι.Γ.Ε.), προβλέπονται οι εξής αντικαταστάσεις:

  • Στην θέση του προέδρου του ΙΓΕ, τοποθετείται ο Παναγιώτης Σκοτειδάκης του Ναπολέοντα, Γεωπόνο, υπάλληλος του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ», πτυχιούχος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με Α.Δ .Τ. ΑΚ 657305.
  • Ο Αριστείδης Στρατάκος του Δημητρίου, υπάλληλος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με Α.Δ .Τ. ΑΜ 011248, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την Αναστασία Μακρή του Αλεξάνδρου, υπάλληλο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με Α. Δ.Τ. ΑΚ 619155.».
  • Ο Βλάσης Τσιόγκα του Ιωάννη, Αγρότη, με Α. Δ.Τ. ΑΜ 762651, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την Αννούλα Μαυρίδου του Σταύρου, υπάλληλο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με Α.Δ .Τ. ΑΕ 061597.

Ολόκληρη η απόφαση για τις αλλαγές στο ΙΓΕ

Τροποποίηση της 992/47296/28-3-2018 υπουργικής απόφασης, «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών (Ι.Γ.Ε.) – Ν.Π.Δ.Δ.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 206).

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 1, 3 και 4 του π.δ. 590/1988, «Οργανισμός του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών» (Α΄ 286).

β) Της παρ. 24, της περ. α της παρ. 36 και της παρ. 39 του άρθρου 20 του ν. 3399/2005 (Α΄ 255).

γ) Της παρ. 18 του άρθρου 32 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28).

δ) Της περ. β της παρ.1 του άρθρου 6 του ν. 2839/2000

(Α΄ 196).

ε) Της παρ. 11 του άρθρου 25 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).

στ) Του άρθρου 13 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), όπως ισχύει.

ζ) Του π.δ. 63/2005, «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας

για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Α΄ 98)».
2.Την 992/47296/28-3-2018 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Ορισμός Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 231/25.04.2019 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1097 μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών (Ι.Γ.Ε.)-Ν.Π.Δ.Δ.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 206),όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 3402/172710/12-12-2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 749) υπουργική απόφαση.
3.Την από 26/3/2019 παραίτηση της Άννας-Μαρίας Γιάντση του Μιχαήλ, Δασολόγου-Περιβαλλοντολόγου, πτυχιούχου MSc του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από τη θέση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών (Ι.Γ.Ε.)-Ν.Π.Δ.Δ.
4.Τις από 28/3/2019 και 4/4/2019 παραιτήσεις της Σοφίας Ελευθεριάδου του Παύλου, υπαλλήλου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Παναγιώτη Σκοτειδάκη του Ναπολέοντα, υπαλλήλου του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ», αντίστοιχα, από τη θέση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών (Ι.Γ.Ε.)-Ν.Π.Δ.Δ.
5.Την ανάγκη ορισμού νέου Προέδρου και τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών (Ι.Γ.Ε.), αποφασίζουμε:
6.Αποδεχόμαστε την από 26/3/2019 υποβληθείσα παραίτηση της Άννας-Μαρίας Γιάντση του Μιχαήλ, Δασολόγου-Περιβαλλοντολόγου, πτυχιούχου MSc του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 160689, από τη θέση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών (Ι.Γ.Ε.)- Ν.Π.Δ.Δ.
7.Αποδεχόμαστε τις από 28/3/2019 και 4/4/2019 υποβληθείσες παραιτήσεις της Σοφίας Ελευθεριάδου του Παύλου, υπαλλήλου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με Α. Δ.Τ. ΑΜ 072748 και του Παναγιώτη Σκοτειδάκη του Ναπολέοντα, υπαλλήλου του Ελληνι- κού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ», με Α.Δ .Τ. ΑΚ 657305, αντίστοιχα, από τη θέση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών (Ι.Γ.Ε.)-Ν.Π.Δ.Δ.
8.Τροποποιούμε την 992/47296/28-3-2018 υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την 3402/172710/ 12-12-2018 υπουργική απόφαση, ως εξής:

Α. H περίπτωση α της παραγράφου 1, αντικαθίσταται ως εξής:

«α)Τον Παναγιώτη Σκοτειδάκη του Ναπολέοντα, Γεωπόνο, υπάλληλο του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ», πτυχιούχο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με Α.Δ .Τ. ΑΚ 657305, ως Πρόεδρο.».

Β. Η περίπτωση γ της παραγράφου 1, αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Τον Αριστείδη Στρατάκο του Δημητρίου, υπάλληλο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με Α.Δ .Τ. ΑΜ 011248, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την Αναστασία Μακρή του Αλεξάνδρου, υπάλληλο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με Α. Δ.Τ. ΑΚ 619155.».

Γ. Η περίπτωση ζ της παραγράφου 1, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση Β της παραγράφου 2 της 3402/172710/12-12-2018 υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«ζ) Τον Βλάση Τσιόγκα του Ιωάννη, Αγρότη, με Α. Δ.Τ. ΑΜ 762651, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την Αννούλα Μαυρίδου του Σταύρου, υπάλληλο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με Α.Δ .Τ. ΑΕ 061597.».
4.Οι ανωτέρω διορίζονται έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και διορισμού, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4369/2016.
5.Κατά τα λοιπά ισχύει η 992/47296/28-3-2018 υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την 3402/172710/12-12-2018 υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Απριλίου 2019

Ο Υπουργός

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ